Vacature AlgemeenBestuurslid Stichting Trees for All

Datum: februari 2018

Achtergrond:

Trees for All, voorheen Trees for Travel, is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keur. Wij investeren in bosaanplant, -herstel en -behoud. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu. Onze fondsen ontvangen we van bedrijven en particulieren die hiermee een bijdrage willen leveren om de wereld weer in balans te brengen, Dit kan zijn door direct donaties te doen of omdat zij de eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren.
De versterking van het broeikaseffect hangt direct samen met een aantal wereldwijde problemen. De armste bevolkingsgroepen in de wereld worden het hardst getroffen door klimaatverandering. Trees for All wil hen weerbaar maken door ervoor te zorgen dat de concentraties CO2 in de atmosfeer verminderen en dat de natuur zich kan herstellen. Dit doen we door het planten en herstellen van bossen wereldwijd. Wij streven daarbij naar een zo groot mogelijke ecologische impact en een verbetering van persepectief en inkomen van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. In Nederland selecteren we onze projecten daarnaast ook op recreatieve waarden.Onze missie kunnen we niet alleen realiseren. We werken samen met andere organisaties die ons daarin aanvullen. Meer informatie over onze Stichting vindt u op www.treesforall.nl.
De verwachte omzet voor 2018 bedraagt rond de 8,5 ton. De inkomsten komen uit bijdragen van zowel particulieren als bedrijven voor aanplant van bomen en/of CO2 compensatie. Voor de komende jaren heeft de organisaitie een ambitieus groeiscenario geformuleerd.

Naast de directeur, werken er in de organisatie 5 professionals (parttime) aan de fondswerving, communicatie en bewustwording, het projectenbeheer en de administratie. Dit team wordt ondersteund door een aantal freelancers en vrijwilligers voor PR activiteiten, fondswerving en projectuitvoering.

Het bestuur werkt op afstand en is onbezoldigd (vrijwillig). Vijf keer per jaar komt het bestuur bij elkaar samen met de directeur en afhankelijk van de onderwerpen één of meerdere afgevaardigden van de staf. De bestuursleden dragen elk vanuit hun eigen achtergrond en functie bij aan het globaal aansturen van de organisatie, vanuit de bestuurderrol. Zo zijn de disciplines marketing, openbaar bestuur, financiën, juridische zaken, ecologie en bosbeheer vertegenwoordigd. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur en de uitvoering bij de staf.

Een Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directie en ontmoet hen twee keer per jaar.

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij zich betrokken voelen bij de klimaatproblematiek, bosprojecten en duurzame ontwikkeling en dat zij de missie van de Stichting onderschrijven. Voor allen geldt dat ze goed in teamverband kunnen functioneren. Verder is wenselijk dat het bestuur als geheel beschikt over een ruim netwerk van contacten met donoren (bedrijven), organisaties in derde wereldlanden en gelijkgerichte organisaties in het ‘westen’. Naast de (technische) vaardigheden die staan in de afzonderlijke functieprofielen zullen de leden moeten beschikken over een creatieve instelling om ervoor te zorgen dat de organisatie zich verder ontwikkelt of vernieuwt als de omgeving daarom vraagt.

Vanwege het terugtreden van een van de bestuursleden zoekt Trees for All een nieuw bestuurslid met kennis en ervaring op het terrein van ecologie en bosbeheer. Wij verwachten een commitment voor een periode van tenminste 3 jaar, een proactieve houding en oog voor mogelijkheden de organisatie verder uit te bouwen.

Enkele feiten:
• Trees for All is een Stichting, als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• Trees for All heeft een ANBI status en het CBF-keur voor Goede Doelen.
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de controle op het functioneren van de organisatie.
• Elk jaar worden de jaarcijfers door een externe accountant gecontroleerd.
• Er is een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
• De statuten zijn op aanvraag beschikbaar.

Profiel van het Algemeen Bestuurslid:

• Goede en kritische sparring partner voor directeur en overige bestuursleden
• Bezit algemeenbestuurlijke kwaliteiten
• Kennis en ervaring met bosontwikkelingsprojecten met meervoudige meerwaarde (People, Planet, Profit)
• Beschikking over een breed en gekwalificeerd netwerk binnen het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.
• Is samen met de overige bestuursleden mede verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.
• Voor een goede invulling van de functie is een tijdsbesteding van minimaal 1 uur per week gewenst.

Bij belangstelling voor deze functie, gelieve contact op te nemen met de directeur of de voorzitter van het bestuur, respectievelijk:

Lena Euwens: lena.euwens@treesforall.nl
Jaap Bos: jaap.bos@treesforall.nl

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi